Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blogs Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

LTO komt met 'Actieplan Schoner, Groener, Beter'

dinsdag 18 november 2014

Nederlandse telers willen wereldwijd toonaangevend blijven in teelt en uitgangsmateriaal en daarmee een belangrijke kraamkamer zijn voor de wereldwijde productie van voedsel, groen en sierteelt.

'De producten van onze telers behoren tot de allerschoonste van de wereld. En die positie willen wij versterken door nog schoner, groener en beter te gaan produceren. Dat is nodig want onze afnemers en consumenten vragen er om. Met dit actieplan spelen we daar op in', zegt Joris Baecke, LTO Nederland portefeuillehouder Plantgezondheid.

LTO Nederland heeft met steun van Nefyto en Agrodis het Actieplan ‘Schoner, Groener, Beter’ opgesteld. Het actieplan bevat maatregelen die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het rijksbeleid en de wensen van markt en maatschappij. 'Schoner door verdere emissiereductie, groener door vergroening van de middelen en maatregelen, en beter door optimaliseren van teeltsystemen en borging van verduurzaming in de keten', zegt Baecke. 'We hebben concrete acties op de agenda staan, we starten pilots en we gaan de voorlichting intensiveren. We leggen de lat hoog. Dat doen we in eigen kring, maar vooral ook samen met waterschappen en andere partijen in de sector.'

Glastuinbouw
In de glastuinbouw gaan telers ziekten en plagen structureel voorkomen door de aandacht nog meer te verleggen van symptoombestrijding naar preventie. In de glastuinbouw ligt verder de focus op zuiveren van lozingswater, aansluiten op het riool, zodat het water gezuiverd wordt en het oppervlaktewater aanzienlijk aan kwaliteit wint. '100% aansluiting op het riool in 2016 is ons streven.' Telers gaan met de waterschappen samen ervaring opdoen met technische- en biologische zuivering van spuiwater. Uiterlijk in januari 2020 wordt spuiwater collectief gezuiverd.

Open teelten
De waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar aanzienlijk verbeterd, maar de doelstelling is nog niet gerealiseerd. 'Werk aan de winkel', zegt Baecke. 'In de open teelten zijn twee teeltsystemen die vragen om actie: grondgebonden teelt en teelt los van de grond. Beide teeltsystemen krijgen in ons actieplan een eigen benadering.' Als het spoelwater, waarmee de spuitapparatuur wordt schoon gespoten, wordt opgevangen en gereindigd, wordt veel erfafspoeling tegen gegaan. Telers kunnen het spoelwater afvoeren of zelf reinigen in een biofilter of vergelijkbare installatie. 'We gaan telers een erfemissiescan laten uitvoeren, ondersteund door de gewasbeschermingsadviseurs. Dat levert de teler het inzicht op waar hij zijn aanpak kan verbeteren.'

Greppels en grondbewerking
Ook afspoeling van percelen kan tot emissies leiden. Er worden komend jaar vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer diverse pilots gestart. Hierbij kunnen telers van elkaar en in de praktijk leren van maatregelen, zoals het aanleggen van lagune-, buffer- of infiltratiegreppels, aangepaste grondbewerking, drempels in ruggenteelten en aanleggen, betelen en onderhouden van bufferstrips.

Boom- en fruitteelt
In het LTO Nederland actieplan worden nieuwe driftreducerende technieken in snel tempo ontwikkeld voor onder meer de boomkwekerij en de fruitteelt. Ook de huidige lijst van erkende driftreducerende technieken wordt opgeschoond en er wordt gewerkt aan een snelle en goedkope systematiek voor de erkenning van nieuwe technieken. 'Boom- en fruittelers kunnen emissies beperken door extra aandacht te geven aan de spuitdrift. Dat heeft ook een positief effect op de omgeving (water en omwonenden)', concludeert Baecke. 'We zetten in op de ontwikkeling en implementatie van alternatieve spuittechnieken, die de drift van gewasbeschermingsmiddelen verder verminderen.'

Bloembollen
De ambitie van de bloembollen sector is om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid door de milieubelasting van het oppervlaktewater te verminderen met 75% in 2018 en 98% in 2023. Bollentelers denken dat te bereiken door verhoging van de eisen voor drift en nieuwe milieuvriendelijke methode van reiniging van bloembollen. 'Maar ook in de bewaring van bollen kan milieuwinst geboekt worden doorde bollen met hete lucht te behandelen in een ruimte met een hoog CO2-gehalte en een laag zuurstofgehalte. Verder is met het coaten van bloembollen een sterke reductie in middelen te realiseren.'

Vergroening
Telers gaan inspelen op de nieuwste eisen van een steeds kritischer wordende markt en maatschappij en hebben nieuwe instrumenten nodig. Sterke planten door veredeling vormen de basis. De ontwikkeling van alternatieve groene laag risico middelen is het belangrijke sluitstuk van deze innovatieslag. 'Voor de fytosanitaire kwaliteit van het Nederlands uitgangsmateriaal is aaltjesbeheersing van groot belang. We gaan biologische grondontsmetting ontwikkelen en optimaliseren', zegt Baecke.

Sierteelt
In de sierteeltsectoren is nog het nodige te winnen. In overleg met certificaathouders, de tuinbranche en handelsorganisaties wordt een programma-aanpak uitgezet voor verdere certificering en verduurzaming van de sierteeltketen. De sierteelt is sterk exportgericht. Via het Floriculture Sustainability Initiative pakt de sierteeltsector deze handschoen ook nternationaal op.

Innovatie
Op diverse fronten zal in 2015 en daarna verder gewerkt worden aan de ontwikkeling en stimulering van innovatieve geïntegreerde gewasbescherming. 'Voor de lange termijn wordt ingezet op een land- en tuinbouw die nagenoeg emissie- en residuvrij produceert en dus met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbescherming. Door te kiezen voor een integrale aanpak wordt de slag gemaakt van symptoombestrijding naar preventieve oplossingen', vat Baecke samen. Voor onze ambities op het terrein innovatie en onderzoek is structureel genoeg geld nodig. Dat moeten we binnen de Topsectoren zien te regelen', stelt Baecke.


GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM
AGENDA
Brexit-bijeenkomst
Datum: donderdag 28 juni 2018
Locatie: Naaldwijk
Lees meer...
Telermaat Zomertour
Datum: dinsdag 3 juli 2018
Tijd: 3 t/m 6 juli
Locatie: Diverse locaties
Lees meer...
Plantarium 2018
Datum: woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 22 t/m 24 augustus 2018
Locatie: International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude
Lees meer...
Demomiddag bodem- en plantversterking
Datum: woensdag 19 september 2018
Locatie: Rozenkwekerij Seuren Roses in Lottum
Lees meer...
Najaarsbeurs Grootgroenplus
Datum: woensdag 3 oktober 2018
Tijd: 3 t/m 5 oktober 2018
Locatie: Zundert
Lees meer...
Nationale Golfdag voor de Boomkwekerij
Datum: vrijdag 9 november 2018
Locatie: Golfbaan Bentwoud
Lees meer...